تهران-ستارخان
98-021-41203000+

ماموریت های ما در شرکت بازرسی فنی بین المللی شنتیا گستر فراز

افزایش رضایت ذینفعان و ارائه خدمات بازرسی فنی و گواهی کردن سیستم های مدیریت و اشخاص مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

خط مشی شنتیا
شرکت شنتیا گستر فراز با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه بازرسی و ارزیابی انطباق به عنوان یک شرکت بازرسی کننده نوع الف...
منشور اخلاقی شنتیا
با عنایت به اینکه رفتار کارکنان نشان دهنده خط مشی رفتاری شرکت شنتیا گستر فراز بوده و باعث ایجاد نگرش در افراد می شود، رعایت موارد...
ما با اشتیاق کار میکنیم.
ما به شما اهمیت می دهیم.
ما پاسخگوی شما هستیم.
ما با شما ارتباط برقرار میکنیم.
شرکت بازرسی فنی بین المللی شنتیا گستر فراز

بیانیه مدیریت

استانداردها

شرکت شنتیا گستر فراز صراحتاً تعهد مینماید که شرکت و کلیه مدیران، بازرسان، ممیزان و سایر افراد دست اندر کار در فعالیت های بازرسی و گواهی کردن آن از هرگونه فشار داخلي و يا خارجي که تأثير منفي بر کيفيت نتايج فعالیت های بازرسی و گواهی کردن مي‌گذارد، رها بوده و اين شرکت کليه فعاليت‌هاي خود را با تأکيد بر حفظ اسرار و بدون تبعيض و به صورت کامل و بر طبق اصول حرفه‌اي بر اساس استانداردهای جاری در شرکت انجام مي‌دهد.

فرآیندها

این سیستم همه فرایندها و مسئولیت هایی که در ارتباط با فعالیت های این شرکت موضوعیت دارد، تشریح نموده و تمامی فرایندهای کاری، برنامه ریزی شده و تحت کنترل هستند و مستندات آن بر اساس تغییرات مرتبط با وضعیت فنی، قوانین، انتظارات و رضایت متقاضیان، آموزش ها و انگیزش های کارکنان و همچنین اهداف کیفیتی و سیاست های کاری شرکت در زمینه افزایش سهم بازار، به صورت مستمر بازنگری و در صورت نیاز تجدید نظر خواهند شد.

تامین منابع

شرکت شنتیا گستر فراز خود را ملزم میداند، کلیه منابع مالی و انسانی مورد نیاز، تسهیلات و تجهیزات مناسب جهت استقرار و پیاده سازی استانداردهای جاری را فراهم نماید.

خدمات گواهی

شرکت شنتیا گستر فراز به صورت کاملاً بی طرفانه و مستقل خدمات گواهی کردن و بازرسی های شخص ثالث را ارائه می دهد.