تهران-ستارخان
98-021-41203000+
اعتبار شما اعتبار ما است.

کمیت، کیفیت، ایمنی، بهداشت اجتماعی و مسائل زیست محیطی برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

مجموعه شنتیا به منظور گسترَش خدمات و رضایتمندی مشتریان شعب داخلی و خارجی متعددی را با کارشناسان متخصص و بازرسان حرفه ای ایجاد نموده است. شعب داخلی در کلیه شهرهای ایران و شعب خارجی در کلیه قاره ها و کشور ها امکان انجام خدمات ارزیابی انطباق را دارد.

شماره تماس
000 203 41 (021) 98+
آدرس ایمیل شنتیا
Info@shantia-co.com
شعبه مرکزی
تهران، ایران
دفتر مرکزی
مشهد، ایران

+0

شعب داخلی

+0

شعب خارجی

+0

نمایندگی های خارجی